Lammutustööd

Lammutustööde läbiviimise käigus on Purustaja OÜ valmis teostama nii hoonete täielikku ja kompleksset lammutamist, siselammutust kui ettevalmistatud hoonekarpide lammutamist enda käsutuses oleva masinapargiga.
Kui tööde käigus ilmneb vajadus spetsiifiliste eritööde järele (ohtlike jäätmete eemaldamine, oluliste kommunikatsioonide ümbertõstmine jmt), siis integreerime töövõttu vastava ala spetsialistid või firmad.

Suurehitiste lammutamine
Suurehitiste – tehaste, laohoonete, infrastruktuurivõrkude, kõrgete korterelamute ja ärihoonete – lammutamine kätkeb endas võimsate tehnikaüksuste, inimtööjõu ja tehnoloogia oskuslikku kombineerimist. Siin põimub suurte jäätmemahtude läbitöötlemine, kõrgendatud tööturvalisuse riskide, logistika ning pingelise töögraafiku juhtimine. Purustaja OÜ omab nendele nõudmistele vastavat masinaparki, aastatega kogenud tööjõudu ning valmisolekut kliendi jaoks paindlike finantseerimisskeemide väljatöötamiseks.

Väikehoonete ja –rajatiste lammutamine
Väikehoonete (eramud, kõrvalhooned, 1- ja -2 korruselised ärihooned jmt) lammutamine ei nõua küll ülemäära võimsaid ehitusmasinaid, kuid sobivate töövõtete ja tehnoloogia kombineerimine on siingi kohal oluline.
Juhul, kui ümbritsevad olud ei luba lammutustööde teostamist roomikekskavaatoritega, on Purustaja OÜ valmis neid läbi viima ratasalustel ehitusmasinatega.

Siselammutus
Purustaja OÜ teostab siselammutust nii omaette töölõiguna kui ettevalmistava etapina täislammutuse raames.
Renoveeritavate hoonete puhul on siselammutus omaette töölõiguks, mille käigus eemaldatakse näiteks

  • ebavajalikud vaheseinad,
  • kulunud viimistlusmaterjalid,
  • amortiseerunud kommunikatsioonid (juhtmed, torud, küttesüsteemid),
  • väljavahetamisele minevad uksed ja aknad.

Täielikult lammutatavate hoonete puhul on siselammutuse eesmärgiks hoonekarbi ettevalmistamine täislammutamiseks, pidades silmas optimaalset jäätmekäitlust ning madalamaid kulusid. Betoonist ja/või tellisest põhikonstruktsiooniga ehitiste puhul eemaldatakse enne suurte ekskavaatorite töösserakendamist näiteks ripplaed, kommunikatsioonid, kipsist vaheseinad, aknade ja uksed jmt. Ka puitehitiste puhul kuuluvad kips, keraamikaplaadid, kaablid, linoleum jm viimistlusmaterjalid eelnevalt käsistsi või väikemasinatega eemaldamisele.

Asbestitööd
Asbest on ehitusmaterjal, mille ohtlikkust sellega kokkupuutuvatele inimestele on nii Eestis kui paljudes teistes arenevates maades alahinnatud. Kuni 1980ndate aastateni olid asbesti sisaldavad materjalid üsna levinud, mistõttu asbestitööde vajadus esineb väga paljude ehitiste lammutamisel. Purustaja OÜ kaasab selleks oma objektidele vastava ettevalmistuse ja varustusega partnerid.
Asbesti sisaldavad endas näiteks valdav osa eterniittahvlitest, paljud isolatsioonimaterjalid, mõningad sidusained (liimid, mördid) ja viimistlusplaadid – ehk ehitusmaterjalid ja ehitiste osad, mille lammutamise käigus on töötajatel reaalne oht kokku puutuda asbestitolmuga. Siinkohal tahaks me rõhutda, et asbestitööde tegemise vajadusega arvestav klient ei juhi mitte üksnes ümbritseva keskkonna saastamisega seotud riske, vaid näitab ennekõike üles hoolivust lammutustöid läbiviivate töötajate suhtes.